POLITYKA PRYWATNOŚCI MARTA KUCHARSKA AD ASTRA COACHING

 

  • 1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

 

1.1 Administratorem danych jest MARTA KUCHARSKA AD ASTRA COACHING z siedzibą w Warszawie, ul. Karatowa 2 m 6 , NIP 9522011763, REGON 385461990. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

1.2 Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1.3 Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.

 

1.4 Marta Kucharska Ad Astra Coaching  jest administratorem danych osób zapisanych na newsletter na stronie www.marta-kucharska.pl oraz osób wysyłających wiadomość w zakładce kontaktowej www.marta-kucharska.pl/kontakt/

 

1.5 Dane osobowe podawane na naszej stronie www.marta-kucharska.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

  • 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Administratora za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa. 

 

2.2 Możliwe cele zbierania Twoich danych przez Administratora:

 

  1. w celu wysyłki newslettera
  1. w celu proponowania własnych usług lub produktów oraz zniżek
  2. w celu skontaktowania się z osobą, wyrażającą taką chęć poprzez formularz kontaktowy
  3. w celu zapisu na webinar lub gratisową konsultację

 

2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

2.4. W celu wysyłki newslettera będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: email i imię

 

2.5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania newslettera.

 

2.6. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

2.7. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zaprzestania wysyłki newslettera przez administratora.

 

2.8. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

  • 3. Twoje Prawa zgodnie z RODO:

 

3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail: coach@marta-kucharska.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 600304204 lub listownie na adres: Marta Kucharska Ad Astra Coaching, ul. Karatowa 2 m 6, 02-490 Warszawa, Polska.

 

  • 4. Newsletter – informacje handlowe:

 

4.1. Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

 

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

  • 5. Informacje techniczne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

  • 6. Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.marta-kucharska.pl